Jazykovka.com - Návrh na zrušení výhod pro studenty pomaturitního studia od roku 2012/2013 je nekoncepční a kontraproduktivní

přidáno: 16. 9. 2011 6:01, autor: Jiří Kubeš   [ aktualizováno 29. 9. 2011 3:28 ]

13. září vyšel v Lidových novinách článek informující o tom, že v návrhu zákona, který se vztahuje k pomaturitnímu studiu, by měly být od školního roku 2012/2013 odebrány studentům pomaturitního studia jejich studentské výhody. Mnozí jistě tuto informaci přelétli a ani si neuvědomili jak zcestné a nepřesné informace v článku jsou. Ti ostatní s hrůzou vyskočili od novin a nevěřícně zírali na zjevné nepravdy a hrůzné následky takové  změny.

To sice není zadarmo (kurz stojí většinou přes dvacet tisíc), na druhou stranu požívá člověk veškerých sociálních výhod spojených se statusem studenta. Stát za něj platí zdravotní pojištění, studující má nárok na zvýhodněné jízdné a na další studentské slevy, může pobírat alimenty, přídavky, sirotčí důchod, rodina má daňové výhody.” (LN)

Pravdou je, že studenti mají nárok na sociální výhody a pojištění, ale nárok na podporu cestování, ubytování a stravování nemají. Toto lze vyčíst z příslušného zákona, nebo zjistit na MŠMT.

Vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách:

Studium na středních školách

Za studium na středních školách, jde-li o studium uskutečňované v České republice, se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje též:

a) studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce,...

Z tohoto je zřejmé, že pisatel článku si dostatečně nenastudoval problematiku, což je trestuhodné, nikoliv však neobvyklé u nás. Co je již horší, je stigma, které školy a školská zařízení zabývající se pomaturitním studiem tímto získávají. Při vzrůstajícím počtu studentů VŠ (a mnozí studují jen aby měli statut studenta) a při vědomí finanční krize je pro jazykové školy stále těžší studenty získávat. Článek je ovšem popisuje spíše jako parazity na systému, nikoliv jako oběti neuvážených změn.

Nyní je důležité si uvědomit funkce pomaturitního studia. Jednou z nich je schopnost doškolovat čerstvé maturanty v jazycích. Převeďme si to na příkladu Honzy. Klasická situace je, že se Honza hlásí na VŠ. Bohužel se nedostane a nyní čelí dilema - pracovat nebo studovat jiný obor (hlavně abych měl statut studenta) s tím, že se po roce na VŠ opět přihlásí ke svému oboru se vrátí. Pokud by si šel hledat práci, skončí alespoň pro začátek na Úřadu práce a sociálních dávkách. Kdyby šel na jinou VŠ, stát Honzu stále dotuje, ale nevzdělává ho (vzdělání jde vniveč, jelikož Honza stejně nedostuduje tento obor). Výborným řešením je pomaturitní studium - Honza využije volného roku a intenzivně se věnuje (celý rok, denně) výuce jazyka. Stát platí zdravotní a sociální (na ostatní jak jsme si výše řekli nemají studenti nárok) a studenta vzdělává v jazycích do té míry, že schopnější si udělají státní zkoušku nebo FCE. Student rok nepromrhá studiem oboru VŠ, který ho nezajímá, ale smysluplně využije na potřebné jazyky.

Schopnosti pomaturitního studia jsou nezastupitelné (školy toto nenabízejí) a elegantně řeší problém s těmi, co se nedostali na VŠ. Zároveň tato forma studia nezatěžuje sociální pilíř tolik, jako normální statut studenta na VŠ (méně výhod - viz výše). Důležitou výhodou pomaturitního studia vůči studiu na VŠ je také to, že jej nelze zneužívat - máte na něj nárok pouze a jen jeden rok, rok kdy maturujete. Na pomaturitním studiu se nelze válet doma (povinná školní docházka) a také jej nelze nadužívat - opakovaně chodit můžete, ale kromě prvního - maturitního - roku je to bez výhod.

Tak nyní vypadá situace. Na Ministerstvu školství se plánuje zrušit výhody pro studenty pomaturitního studia. Uvědomme si, že jediný efekt bude, že se opět více studentů bude snažit dostat na VŠ, mnoho škol a živnostníků-učitelů ztratí práci a naši absolventi budou umět opět méně z tak důležitých jazyků.

“Vyhláška 252/2010 Sb. bude inovována, přičemž z ní vypadne část vyhlášky - odstavec „Podpora žákům v jednoletých pomaturitních jazykových kurzech a ve vybraných neakreditovaných vysokoškolských studiích“. Znamená to, že studia (kurzy)  budou nadále existovat, jeho účastníci ale ztratí statut studenta  (nebudou dál využívat výhody studenta, například stát nebude za ně hradit zdravot. pojištění atd.). Dle návrhu by  tato změna mohla začít platit po školním roku 2012/2013.” - z emailové korespondence s tiskovým odborem MŠMT

Celý plán změn je mnohem složitější, plánuje se normativ na třídu, která je optimálně zaplněná, ne na počet studentů. Uvidíme, jak jednotná bude koalice při schvalování a věřme, že se jedná o setrvačnou snahu o zeštíhlení rozpočtu pouze aplikovanou kontraproduktivně na nevhodném místě.

Jiří Kubeš

www.jazykovka.com

První soukromá škola jazyků v Chrudimi